Yh­dis­tyk­sen sään­nöt

NÄKÖVAMMAISTEN KIRJASTOYHDISTYS RY:n SÄÄNNÖT

1. 
Yhdistyksen nimi on Näkövammaisten kirjastoyhdistys ry, ruotsiksi Synskadades biblioteksförening rf.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko maa.

2. 
Yhdistyksen tarkoitus on edistää näkövammaisten kirjallisuusharrastusta, vaikuttaa näkövammaisten kirjastopalvelujen kehittämiseen sekä seurata tiedonvälitystekniikan kehittymistä.

Yhdistys toimii kiinteässä yhteistyössä Näkövammaisten kirjaston kanssa.

Tässä tarkoituksessa yhdistys voi

1) järjestää kurssi- ja kerhotoimintaa 
2) harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa 
3) tukea taloudellisesti näkövammaisten kirjallisuusharrastusta 
4) tukea kirjastoalan tutkimusta ja koulutusta 
5) vastaanottaa jälkisäädöksiä ja muita lahjoituksia ja 
6) hallita ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3. 
Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Jäsenmaksuista päättää yhdistyksen vuosikokous. Saavutetut jäsenoikeudet turvataan.

4. 
Yhdistyksen toimintaa johtaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi varsinaista jäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan, jäsenet kahdeksi vuodeksi. Hallituksen jäsenistä on kolme vuosittain erovuorossa.

5. 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä neljä muuta jäsentä ovat läsnä.

6. 
Asoista hallituksen kokouksissa äänestettäessä tehdään päätös yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

7. 
Hallituksen tehtävänä on: 
1) valita keskuudestaan varapuheenjohtaja 
2) päättää yhdistyksen toimihenkilöitä koskevista tvösuhdeasioista. 
3) valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat. 
4) hoitaa yhdistyksen toimintaa ja varoja yhdistyslain, näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaan ja 
5) päättää tilit kalenterivuosittain ja toimittaa tilikirjat liitteineen tammikuun loppuun mennessä tilintarkastajille, joiden on palautettava ne lausunnon kera 15. helmikuuta mennessä.

8. 
Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.

9. 
Yhdistyksn nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja joko yhdessä tai kumpikin erikseen hallituksen tähän tehtävään määräämän toimihenkilön kanssa.

10. 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuun loppuun mennessä yhdistyksen hallituksen määräämänä aikana. Ilmoitus siitä on julkaistava vuosikokouksen määräämässä näkövammaisten lehdessä sekä valtakunnallisessa päivälehdessä viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Saadakseen jonkun asian käsitellyksi vuosikokoukseen on jäsenen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle 15. tammikuuta mennessä.

11. 
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1) esitetään toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilien vahvistamisesta ja 
2) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tai muista toimenpiteistä, joihin tilinpäätös antaa aihetta, 
3) päätetään jäsenmaksun suuruudesta, 
4) päätetään puheenjohtajan, hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista, 
5) vahvistetaan yhdistyksen talousarvio sekä toimintasuunnitelma, 
6) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, 
7) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle, 
8) valitaan edustaja Näkövammaisten Keskusliiton liittokokoukseen ja päätetään muista mahdollisista edustuksista ja 
9) käsitellään muut vuosikokoukselle ilmoitetut asiat.

12. 
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen on toimitettava kuten vuosikokoukseen.

13. 
Päätökset yhdistyksen kokouksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä paitsi pykälässä 14 ja 15 mainituissa asioissa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

14. 
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, kun siitä on erikseen kokouskutsussa ilmoitettu. Muutoksen hyväksymiseen vaaditaan vähintään 2/3 asiaa käsiteltäessä annetuista äänistä.

15. 
Päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa. Päätös on vahvistettava vähintään kuukausi sen jälkeen pidettävässä ylimääräisessä kokouksessa. Purkamispäätös syntyy ainoastaan siinä tapauksessa, että esitystä kannattaa molemmissa kokouksissa vähintään 3/4 annetuista äänistä. Jos yhdistys purkautuu sen jäljellä olevat varat luovutetaan Näkövammaisten Keskusliitto ry:lle näkövammaisten kirjallisuusharrastuksen edistämistä varten.

16. 
Muuten noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.