Asia­kir­jat

Näkövammaisten kirjastoyhdistyksen tärkeät asiakirjat, kuten toimintakertomus ja tilinpäätös.

Tällä sivulla

Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

1. Toiminnan tarkoitus ja toimintamuodot
Näkövammaisten kirjastoyhdistys ry (NKY) edistää näkövammaisten kirjallisuusharrastusta, vaikuttaa näkövammaisten kirjastopalvelujen kehittämiseen ja seuraa tiedonvälitystekniikan kehittymistä. Sääntöjensä mukaan yhdistys voi mm.
- järjestää kurssi- ja kerhotoimintaa
- harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa
- tukea taloudellisesti näkövammaisten kirjallisuusharrastusta
- tukea kirjastoalan tutkimusta ja koulutusta
Toimintavuosi on yhdistyksen 132:s. Yhdistys on Näkövammaisten liiton (NKL) jäsen.

2. Vaikuttamistyö
2.1. Celia-kirjasto
Yhdistys seuraa Celia-kirjaston toimintaa ja arvioi palvelujen toimivuutta näkövammaisten asiakkaiden kannalta. Vaikuttamistyön kohteena on ennen kaikkea meneillään oleva Celian toimintaa säätelevän lainsäädännön uudistus. Työtä tehdään yhdessä Näkövammaisten liiton, Näkövammaisten Kulttuuripalvelun ja Förbundet Finlands Svenska Synskadaden  kanssa. Yhdistyksellä on edustaja Celia-kirjaston johtokunnassa toimikaudella 2018-2022.
2.2. Kaupallinen äänikirjatarjonta
Yhdistys jatkaa vaikuttamistyötä kaupallisten äänikirjapalveluiden saavutettavuuden parantamiseksi. Yhdessä Näkövammaisten liiton ja Näkövammaisten Kulttuuripalvelun kanssa tarkastellaan vuonna 2020 ensimmäistä kertaa laetun Laurin Kirja -äänikirjapalkinnon jakoprosessia ja valmistellaan vuonna 2022 mahdollisesti järjestettävää kilpailua.
2.3. Mikropuhe -puhesynteesin uudistaminen
Näkövammaisten käyttämän Mikropuhe -puhesynteesin uudistaminen mm. älypuhelimille hyvin soveltuvaksi on osoittautunut tarpeelliseksi. Yhdistys selvittää yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa mahdollisuuksia uudistuksen toteuttamiseksi ja on valmis osallistumaan työn rahoittamiseen.
2.4. Suomen DAISY-konsortio
DAISY on saavutettava julkaisustandardi, jota kehitetään kansainvälisenä yhteistyönä. Suomen Daisy-konsortio edistää DAISY:n tunnettuutta ja kehitystä sekä tarjoaa kanavan uusimman kansainvälisen DAISY-tiedon saamiseksi. Yhdistys on konsortion jäsen.

3. Avustustoiminta ja yhteishankkeet
3.1. Apurahat
Yhdistys tukee näkövammaisten kirjoittamisharrastusta ja julkaisutoimintaa jakamalla hakemusten perusteella apurahoja. Taloudellista tukea voi saada myös kirjastoalan tutkimukseen ja koulutukseen. Apurahoista tiedotetaan näkövammaisyhteisön lehdissä ja verkossa. Yhdistyksen verkkosivuilla on hakemista helpottava lomake.
3.2. Yhteistyö näkövammaisyhteisön kanssa
Yhdistys toimii yhteistyössä näkövammaisjärjestöjen kanssa kirjallisuuteen liittyvien kulttuuritapahtumien järjestämiseksi. Yhdistys tukee edelleen Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n Kajastus-lehteä maksamalla siihen kirjoittavien näkövammaisten kirjoituspalkkioita. Lisäksi tuetaan Näkövammaisten kulttuuripalvelu ry:n ja muiden näkövammaisyhdistysten kirjallisuustoimintaa sekä työtä saavutettavuuden ja osallisuuden parantamiseksi. Näkövammaisten Kulttuuripalvelulla ja Kirjastoyhdistyksellä on yhteistyöryhmä, joka pohtii yhdistysten uusia yhteistyömuotoja.
Yhteistyö NKL:n kanssa jatkuu vapaaehtoisskannaajien käyttämän  jakelualustan edelleen kehittämiseksi.

4. Viestintä
Viestinnän tarkoituksena on lisätä yhdistyksen tunnettuutta ja parantaa edellytyksiä näkövammaisten ihmisten tiedonsaantiin ja osallisuuteen. Yhdistys tiedottaa ajankohtaisista asioista verkkosivuillaan osoitteessa www.nky.fi- Ulkoinen linkki. Verkkosivujen siirto uudelle alustalle saatetaan päätökseen alkuvuoden aikana.

5. Hallinto
5.1. Hallitus ja toimikunnat
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi varsinaista jäsentä, joista vuosittain on erovuorossa kolme. Hallitus voi asettaa tarpeen mukaan toimikuntia ja työryhmiä suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa.
5.2. Talous
Yhdistys rahoittaa toimintansa sijoitusomaisuuden tuotoilla. Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa. Edellisten tilikausien tapaan sijoittamista jatketaan maltillisesti Nordean "aktiivinen rahastosalkku" - ohjeiden mukaan.
Kuten edellisiin vuosiin, myös kuluvaan tilikauteen liittyy suurta epävarmuutta, mikä vaikuttaa heikentävästi niin maailman kun Suomen talouteen.
Yhdistys rahoittaa toimintansa sijoitusomaisuuden tuotoilla. Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa. Edellisten tilikausien tapaan sijoittamista jatketaan maltillisesti Nordean "aktiivinen rahastosalkku" - ohjeiden  mukaan.
Talousarviossa varsinaisen toiminnan kulujäämäksi on arvioitu 80.900 euroa (80.600 ed.v.). Kun nettotuotot on arvioitu 65.100 euroksi (54.733), tilikauden 2021 alijäämäksi/rahoitusvajeeksi muodostuu 15.800 euroa (-34.867).

6. Vuoden 2021 tulostavoitteet
1. Celiaa koskeva lakiuudistus jatkuu vuoden 2021 aikana. Yhdistys seuraa uudistustyötä tiiviisti.
2. Tuetaan Celia-kirjaston henkilökunnan kokous- ja konferenssimatkoja osallistumalla hakemuksesta niiden kustannuksiin siltä osin kuin koulutuksen ja konferenssien katsotaan palvelevan näkövammaisia asiakkaita.
3. Tuetaan Kajastus-lehden julkaisemista maksamalla näkövammaisten kirjoittajien kirjoituspalkkioita.
4. Tuetaan Näkövammaisten kulttuuripalvelu ry:n järjestämiä kirjailijavierailutilaisuuksia ja maksetaan jäsentemme osallistumismaksut ko. tilaisuuksiin.
5. Näkövammaisten kirjastoyhdistys yhdessä Näkövammaisten kulttuuripalvelun ja Näkövammaisten liiton kanssa seuraa kaupallisten ääni- ja elektronisen kirjatuotannon saavutettavuutta ja laatua.
6. Lisätään yhdistyksen avustustoiminnan näkyvyyttä kohderyhmän tavoittavilla kanavilla.
7. Yhdistyksen nettisivuille lisätään uutta sisältöä  alustamuutoksen yhteydessä.
8. Julkaistaan kaksi jäsenkirjettä mustavalkoisena, pistekirjoituksella ja sähköisesti.
9. Tilikauden alijäämä/rahoitusvaje katetaan tilikaudella.

 

Toimintakertomus 2020

1. Yleistä
Vuosi 2020 oli Näkövammaisten kirjastoyhdistyksen 131. toimintavuosi. Yhdistys edistää näkövammaisten kirjallisuusharrastusta ja tiedon saavutettavuutta sekä valvoo Celia-kirjaston asiakkaiden etuja. Toimintavuotena jatkettiin vaikuttamistyötä ja avustustoimintaa koronapandemian aiheuttamista rajoituksista huolimatta.  Vuoden lopussa yhdistykseen kuului 88 jäsentä, joista 67 näkövammaista. Pandemian vuoksi elokuussa pidettäväksi lykkääntyneeseen yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen osallistui 12 yhdistyksen varsinaista jäsentä.

2. Vaikuttamistyö ja tiedottaminen
2.1. Äänikirja-alan toimijoihin vaikuttaminen
Näkövammaisten kirjastoyhdistys seuraa Celia-kirjaston toimintaa ja palvelujen tasoa näkövammaisten asiakkaiden kannalta. Vaikuttamistyön kohteena on erityisesti Celia-kirjaston toimintaa säätelevän lain uudistaminen. Yhdistys vaikuttaa niin kirjaston johtoon kuin viranomaisiinkin niin, että palvelutaso säilyisi vähintäänkin nykyisellä tasolla.
Kaupallisten äänikirjojen tuottajiin on koetettu vaikuttaa äänikirjapalveluiden saavutettavuuden parantamiseksi. Toimintavuotena yhdistys yhdessä Näkövammaisten Kulttuuripalvelun ja Näkövammaisten liiton kanssa jakoi ensimmäisen Laurin kirja -äänikirjapalkinnon suomalaisen kirjallisuuden päivänä lokakuun 10. Palkinnon voitti Tiina Raevaaran teos Kaksoiskierre lukijana Krista Putkonen-Örn.
2.2. Yhdistyksen kotisivu
Yhdistyksen verkkosivut www.nky.fi ovat Näkövammaisten liitto ry:n ylläpitämällä palvelimella. Niiden päivittäminen uudelle alustalle alkoi aivan loppuvuodesta.
2.3. Edustukset
Yhdistyksen edustajana Celia-kirjaston johtokunnassa nelivuotiskaudella 2018-2022 on toiminut Teuvo Heikkonen. Hän toimii johtokunnan varapuheenjohtajana. 

3. Avustukset ja yhteistyö
3.1. Avustukset
Yhdistys on tukenut edelleen Näkövammaisten Kulttuuripalvelun Kajastus-lehteen kirjoittaville näkövammaisille maksettavia palkkioita ja Kulttuuripalvelun järjestämiä kirjailijavierailuja. Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua kirjailijavierailuihin maksutta. Lisäksi annettiin avustus kirjailijahaastatteluiden litterointikuluihin ja pistenuottisivuston ylläpitoon. Kaiken kaikkiaan Näkövammaisten Kulttuuripalvelua tuettiin 17 600 eurolla.
Kerttu Ritalle maksettiin 700 euron avustus runokirjan painatuskuluihin.
3.2. Yhteistyö Näkövammaisten liitto ry:n kanssa 
Yhdistys on toiminut yhteistyössä Näkövammaisten liitto ry:n kanssa uuden jakelualustan tekemiseksi vapaaehtoisskannaajille. Jakelualustalta lainaaja voi valita haluamansa kirjaformaatin. Projekti on tällä hetkellä päätösvaiheessa. 
3.3. Suomen Daisy-konsortio
Yhdistys on jäsenenä Suomen Daisy-konsortiossa (SDK), joka kuuluu täysjäsenenä kansainväliseen Daisy-konsortioon. SDK edistää kaikenlaisten ääni- ja elektronisten aineistojen saavutettavuutta. SDK:n vuosikokouksessa vuonna 2020 yhdistystä edustivat Per-Olof Stenvall ja Kirsti Rosendahl.
4. Talous
Tilikauden 2020 lopussa yhdistyksen sijoitusvarallisuudesta 65,1% (ed.v. 63,7%) oli osakemarkkinoilla, 29,7% (32,2%) joukkolainamarkkinoilla, 2,3% (2,4%) rahamarkkinoilla, 1,3% (0,1%) vaihtoehtoisissa sijoituksissa sekä 1,6% (1,6%) muuna sijoituksena. Viimemainittu on Titanium Hoivakiinteistö -erikoissijoitusrahastossa. Suurin osa sijoituksista on sijoitusrahasto-osuuksissa.
Yhdistyksen sijoitusomaisuuden markkina-arvo kasvoi edellisen vuoden 6.696 teurosta 7.062 teuroon tilinpäätöshetkellä, eli arvonnousu oli 5,5% (17,2%).
Tuloslaskelma osoittaa 46.192,97 euron alijäämää (+58.989,44 euroa), strukturoidun jvk-lainan 18.900,12 euron arvonalennuksen sekä edellisvuoden 15.367,42 euron peruuntuneen perinnön kirjauksen jälkeen. Täten tilikauden toiminnan tulos oli 11.925,43 euroa alijäämäinen (+27.190,34 euroa). Korona-pandemiavuoden ohjeistuksesta johtuen tilikauden osinkotuotot puolittuivat edellisen vuoden 60.715,29 eurosta 30.295,40 euroon.

5. Hallinto
Toimintavuoden aikana yhdistyksen puheenjohtajana toimi ennen vuosikokousta Ari Lahtinen: Vuosikokouksessa hänet valittiin jatkamaan puheenjohtajana seuraavan kauden. 
Kolmelle erovuoroisten vapauttamalle paikalle valittiin hallituksen jäseniksi Kirsti Rosendahl, Teuvo Heikkonen ja Merja Hanski. Hallituksessa jatkavat Gyöngyi Pere-Antikainen, Per-Olof Stenvall ja Timo Kuoppala. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin varapuheenjohtajaksi Teuvo Heikkonen. Rahastonhoitajana jatkaa Per-Olof Stenvall.
Yhdistyksen pitkäaikainen sihteeri Jyrki Rajala ei jatkanut tehtävissään vuosikokouksen jälkeen. Sihteerin tehtäviä hoiti tilapäisesti syksyn ajan Timo Kuoppala, kunnes toimeen valittiin joulukuussa Jera Hänninen.
Vuosikokous valitsi varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi Tuula Savolaisen ja varatoiminnantarkastajaksi Markku Möttösen.
Yhdistyksen hallituksen ja työryhmien yhteydenpito kokousten välillä samoin kuin yhteydenpito sidosryhmiin tapahtui pääasiassa sähköpostitse. Hallitus piti vuoden 2019 aikana viisi kokousta.
Kertomusvuoden aikana jäsenistölle lähetettiin kaksi jäsenkirjettä.


Sivu päivitetty